Date of Award

8-2023

Document Type

Campus Access Dissertation

Degree Name

Doctor of Philosophy (PhD)

Department

Nursing

First Advisor

Priscilla Gazarian

Second Advisor

Laura Hayman

Third Advisor

Grace Ng

Abstract

The main objective of this dissertation was to make a meaningful contribution to the existing research conducted on improving nursing students’ knowledge in terms of social determinants of health (SDOH) and cultural awareness, which was achieved through the publication of three scholarly articles. First, a scoping review explored how standardized patients were used in undergraduate nursing education. The first paper explored the evidence related to how standardized patient simulations were used in undergraduate nursing education according to the National League for Nursing/Jeffries Simulation Framework for Simulated Participant Methodology. This research revealed a lack of safety applications, standardized patient hiring, using higher-level outcomes, and using policies and procedures. These findings helped shape the simulation scenarios and sessions for Chapter 4.

Second, in Chapter 3, a qualitative study was conducted with prelicensure nursing students to explore their experiences and needs. The qualitative data and literature review findings were used to build simulation scenarios that directly address the needs and concerns of nursing students. The results of this study helped to create scenarios in Chapter 4. The examples and themes from Chapter 3 were used to create simulation scenarios.

Third, in Chapter 4, a quasi-experimental pretest-posttest study was conducted to create new simulation scenarios and investigate the effectiveness of these scenarios on nursing students’ SDOH and cultural awareness levels. Two simulation scenarios were created with the help of chapters 2 and 3. Results showed that both simulation types significantly improved mean scores of the Cultural Awareness Scale (CAS) from the pretest to the posttest. No statistically significant differences between the standardized patient and manikin-based groups regarding CAS and SDOH Knowledge Survey scores after the intervention were found. Additional research is needed to investigate the effectiveness of the evidence-based simulations on different populations, such as nursing students in different settings or nurses. In summary, this dissertation highlighted the need for simulation-based education and offered practical and policy-related implications for addressing this issue.

Abstract (Turkish)

Bu tezin temel amacı, hemşirelik öğrencilerinin sağlığın sosyal belirleyicileri (SSB) ve kültürel farkındalık açısından bilgilerini geliştirmeye yönelik yürütülen ve üç bilimsel makalenin yayınlanmasıyla elde edilen mevcut araştırmaya anlamlı bir katkı yapmaktır. İlk olarak, bir kapsam belirleme incelemesi, standartlaştırılmış hastaların lisans hemşireliği eğitiminde nasıl kullanıldığını araştırmıştır. İlk makale, National League for Nursing/Jeffries Simulation Framework for Simulated Participant metodolojisine göre standartlaştırılmış hasta simülasyonlarının lisans hemşireliği eğitiminde nasıl kullanıldığına ilişkin kanıtları araştırmıştır. Bu araştırma, güvenlik uygulamalarının, standartlaştırılmış hasta işe alımının, daha üst düzey sonuçların kullanılmasının ve prosedürlerin kullanılmasının eksikliğini ortaya çıkarmıştır. Bu bulgular, Bölüm 4 için simülasyon senaryolarını ve oturumlarını şekillendirmeye yardımcı olmuştur.

İkinci olarak, Bölüm 3'te lisans öncesi hemşirelik öğrencileriyle deneyimlerini ve ihtiyaçlarını keşfetmek için niteliksel bir çalışma yapılmıştır. Niteliksel veriler ve literatür taraması bulguları, hemşirelik öğrencilerinin ihtiyaç ve kaygılarını doğrudan ele alan simülasyon senaryoları oluşturmak için kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, Bölüm 4'te senaryoların oluşturulmasına yardımcı olmuştur. Bölüm 3'teki örnekler ve temalar, simülasyon senaryoları oluşturmak için kullanılmıştır.

Üçüncü olarak, Bölüm 4'te, yeni simülasyon senaryoları oluşturmak ve bu senaryoların hemşirelik öğrencilerinin SDOH ve kültürel farkındalık seviyeleri üzerindeki etkinliğini araştırmak için yarı deneysel bir ön test-son test çalışması yapılmıştır. Bölüm 2 ve 3'ün yardımıyla iki simülasyon senaryosu oluşturulmuştur. Sonuçlar, her iki simülasyon türünün de Kültürel Farkındalık Ölçeği'nin (KFÖ) ortalama puanlarını ön testten son teste önemli ölçüde iyileştirdiğini göstermiştir. Müdahale sonrası KFÖ ve SSB Bilgi Anketi puanları açısından standardize edilmiş hasta ve manken bazlı gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Kanıta dayalı simülasyonların farklı ortamlardaki hemşirelik öğrencileri veya hemşireler gibi farklı popülasyonlar üzerindeki etkinliğini araştırmak için ek araştırmalara ihtiyaç vardır. Özetle, bu tez simülasyona dayalı eğitime olan ihtiyacı vurguladı ve bu konuyu ele almak için pratik ve politikayla ilgili çıkarımlar sunmuştur.

Comments

Title (Turkish): SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİNİN ÖĞRETİLMESİ: SİMÜLASYON TEMELLİ EĞİTİMİN ETKİSİ

Free and open access to this Campus Access Dissertation is made available to the UMass Boston community by ScholarWorks at UMass Boston. Those not on campus and those without a UMass Boston campus username and password may gain access to this dissertation through resources like Proquest Dissertations & Theses Global or through Interlibrary Loan. If you have a UMass Boston campus username and password and would like to download this work from off-campus, click on the "Off-Campus UMass Boston Users" link above.

Share

COinS